Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2009r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a i b  i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1.10.2009 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  polegającego na budowie kolektora zbiorczego kanalizacji sanitarnej od ulicy Szkolnej do projektowanej przepompowni ścieków Łososina Górna  w Limanowej  na terenie działek nr  ew. 30/14, 30/15, 30/13, 29/1, 24/3, 23/9, 20/3 , 22/1, 22/2 , 19/11, 18/3, 14/8, 17  obr. ew. 1.

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9,  w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.

Otrzymują:

- Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
- tablica ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa

Tagi