Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.08.2009 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.08.2009 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Limanowa


Na podstawie art. 17 pkt.1  ustawy z dnia 27.03.2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003r  Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam  o podjęciu przez  Radę Miasta Limanowa uchwały  Nr XXXIII/238/2009 z dnia 29 maja 2009r.  w sprawie  rpzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa .

 W/w zmiana obejmuje:

I.    Dokonanie zmian  w tekście planu

II.  Dokonanie zmian przeznaczenia terenu  działek:  nr ew. 290/1, 73/1, 79, 80,30/15, 311, 329, 126/2, 286/1 położonych w  obr. ew. 1, nr ew. 175/1 , 174/1, 209/2, 206/3, 207/3, 209/1, 206/1, 207/1, 206/2, 207/2, 181 , 9/3, 21, 14/2, 20, 24, 25, 22, 23, 98, 89/5,130 położonych w obr. ew. 2 nr ew. 566 , 224/6, 101,100/1 , 335/4,  334/12, 292/3,  352, 192, 42/4, 37/2, 639/17 , 42/3, 360/5 położonych w obr. ew. 3, nr ew. 54 , 463/5,  463/6, 463/9, 463/10, 463/11 , 462/1, 176/16, 495, 600/3, 571, 579/1, 256/1, 409, 7/1, 7/3, 7/4, 412,  253, 454/5, 454/3 położonych w obr. ew. 4, nr ew. 276, 277, 110/4, 110/2, 186, 190/2 , położonych w obr. ew. 5 , nr ew. 162/6 , 162/4, 162/5, 309/3, 108, 112/3, 812/12, 504/4, 620/1, 858 , 504/1, 504/2, położonych w obr. ew. 6 , nr ew. 480/1, 481, 572/2, 669/7, 202/2, 202/9, 202/11, 387/1, 390/4, 448,  202/5, 513/5 , 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 182, 185/5, 478/8, 702/3, 463/1, 150/3, 406/1 położonych w obr. ew. 7 .

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany  planu miejscowego.
Wnioski  należy składać na piśmie w siedzibie  Urzędu  Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II  9 ( w sekretariacie  Burmistrza Miasta Limanowa),  lub drogą pocztową  na w/w  adres  , w  terminie do dnia 4 września 2009r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz  oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Tagi