Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.08.2009r.


Na podstawie art. 29 , art. 30 , art.31, art.32, , art. 33 ust. 1, art. 34 , art. 35  w związku z art.  79  ust.1  ustawy z dnia 3  października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz.1227) informuje się wszystkich zainteresowanych, o przystąpieniu do przeprowadzenia  postępowania  wymagającego  udziału społeczeństwa , w ramach którego przeprowadzi ocenę  oddziaływania na środowisko  instalacji wytwórni materiałów do budowy dróg -   będącej elementem postępowania , w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu zbiorników  naziemnych do magazynowania oleju opałowego -  na terenie  części działki nr ew. 380/14  obr. ew. 3 przy ul. Fabrycznej  w Limanowej,  wszczętego z  dniem  24.02.2009r.   

    Organem właściwym do wydania decyzji  określającej środowiskowe uwarunkowania  realizacji przedsięwzięcia  jest Burmistrz Miasta Limanowa.
    Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień  są:
    1. Starosta Powiatowy w Limanowej
    2. Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Limanowej.
Każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9  pok. Nr 33 lub 34 i 36   oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,  w terminie 21 dni  od daty ukazania się obwieszczenia  tj.  do dnia 28 sierpnia 2009 roku .

Uwagi i wnioski można kierować :
1.W formie pisemnej do Urzędu Miasta Limanowa , 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła  II 9  Wydział Gospodarki Gruntami i  Gospodarki Przestrzennej
2.Ustnie do protokołu  w godzinach pracy  Urzędu
3.Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001roku  o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz.1450 z późn. zm.), na adres :  geodezja@miasto.limanowa .pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa .
Uwagi lub wnioski złożone po upływie  terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się  bez rozpatrzenia.

Otrzymują:
-    Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    Tablica ogłoszeń  Miasta Limanowa
-    Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 4 ( w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

 

 

Tagi