Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.04.2009r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się  strony postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub jej umorzenie - dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Piłsudskiego i  skrzyżowania ulic Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego wraz z przebudową ul. Kopernika w Limanowej w istniejącym pasie drogowym ( na działkach  lub części działek o nr ew. 383, 426/1, 426/2, 520,566 obr. ew. 3 oraz 5, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 18, 41, 59, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 87, 125, 201, 285/1, 647, 891, 892 obr. ew. 5), że w dniu 21.04.2009r  Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się do Starosty Powiatowego w Limanowej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o  wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia.
                                 
Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia   - to jest  z dniem 5 maja    2009r.

Otrzymują:

-    strona internetowa Miasta Limanowa
-    tablice ogłoszeń

Tagi