Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.04.2009r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227)  oraz art. 49 i  art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się, że na wniosek  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Krakowie, z dniem 7.04.2009r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub jej umorzenie - dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Piłsudskiego i  skrzyżowania ulic Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego wraz z przebudową ul.Kopernika w Limanowej w istniejącym pasie drogowym (na działkach  lub części działek o nr ew. 383, 426/1, 426/2, 520,566 obr. ew. 3 oraz 5, 17/2, 17/3, 17/4, 17/7, 18, 41, 59, 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 87, 125, 201, 285/1, 647, 891, 892 obr. ew. 5).
                                
Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33, a także zgłosić w ciągu 21  dni od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego  wnioski lub uwagi dotyczące sprawy.

 

Otrzymują:

-    Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    Strona internetowa Miasta Limanowa
-    Tablica ogłoszeń  Miasta Limanowa

 

Tagi