Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.03.2009r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Zawiadamia się  strony postępowania administracyjnego  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla obsługi terenu osiedli przy ulicach  Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej,  że w dniu 4.03.2009r Burmistrz Miasta Limanowa decyzją, znak: GP.7624/13/2008 określił środowiskowe uwarunkowania zgody  w/w przedsięwzięcia.
                                  
Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w decyzją, w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9,  w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.

Doręczenie w/w decyzji  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
-    strona internetowa Miasta Limanowa
-    tablice ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa

Tagi