Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 16.01.2009r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się  strony postępowania administracyjnego  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej , dla osiedli przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej , że w dniu 16.01.2009r  Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się do Starosty Powiatowego w Limanowej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. 
                                 
Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.

Doręczenie w/w wniosku uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest  z dniem 30 stycznia 2009r.

Otrzymują:

-    strona internetowa Miasta Limanowa
-    tablice ogłoszeń

Tagi