Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 13.01.2009r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się  strony postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej  kanalizacji sanitarnej  dla osiedli przy ul. Tarnowskiej i Łososińskiej w Limanowej, że w dniu 13.01.2009r Burmistrz Miasta Limanowa postanowieniem, znak: GP.7624/13/08 orzekł o braku obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
                                 
O
soby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w postanowieniem, w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia - to jest  z dniem 28 stycznia 2009r.


Ot
rzymują:
-    strona internetowa Miasta Limanowa
-    tablica ogłoszeń

Tagi