Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.10.2006 r.

Na podstawie art. 31 i art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129 poz.902 z dnia 19 lipca 2006r) informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej - Urzędu Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, pok. 33, umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:
przebudowa budynku bazy PKS oraz rozbudowa stacji paliw wraz z infrastruktura techniczną na działce nr ew. 872 obr ew. 5 przy ul. Z. Augusta w Limanowej

Każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Uwagi i wnioski można kierować pisemnie do Urzędu Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa , ul. Jana Pawła II 9 , Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pokój Nr 33 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 
 
Tagi