Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.07.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 Zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Sportowej i Andrusikiewicza w Limanowej , że w dniu 21.07.2006r Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Limanowej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla w/w przedsięwzięcia.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.
 

Doręczenie w/w wniosku uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest z dniem 4 sierpnia 2006r.

 

Otrzymują:

- strona internetowa Miasta Limanowa
- tablice ogłoszeń
 
 
Tagi