Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 19.07.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kopernika , Wąskiej częściowo Leśnej i Kolejowej w Limanowej , że w dniu 19.07.2006r Burmistrz Miasta Limanowa postanowieniem znak: GP.7624/9/06 orzekł o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w postanowieniem , w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.
Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest z dniem 3 sierpnia 2006r.

 Otrzymują:
-strona internetowa Miasta Limanowa
-tablica ogłoszeń

 

 

Tagi