Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 07.06.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 i art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

 

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa z dniem 24.05.2006r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejon ulic Sportowej i Andrusikiewicza w Limanowej .

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33, a także zgłosić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego wnioski lub uwagi dotyczące sprawy.

Otrzymują: - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Limanowa w/m
- Strona internetowa Miasta Limanowa
- Tablica ogłoszeń

 

Tagi