Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.04.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 
Zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej ( wodociągu komunalnego ) w rejonie ulic: Źródlanej, Mordarskiej , Polnej , Kasprowicza , Łąkowej i Gajowej w Limanowej , że w dniu 6.04.2006r Burmistrz Miasta Limanowa, decyzją znak: GP.7624/4/06, określił środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji w/w przedsięwzięcia.


Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w decyzją , w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest z dniem 20 kwietnia 2006r.
Otrzymują:

- strona internetowa Miasta Limanowa
- tablica ogłoszeń

 

 

Tagi