Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28.03.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 
Zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie odcinka drogi powiatowej Nr 25214 Limanowa - Szyk - Mstów , w km 0+450 - 0+836 ( część ulicy Łososińskiej w Limanowej), że w dniu 27.03.2006r Burmistrz Miasta Limanowa, decyzją znak: GP.7624/5/05, określił środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji w/w przedsięwzięcia.
 
Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w decyzją, w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest z dniem 11 kwietnia 2006r.
 

Otrzymują:
-strona internetowa Miasta Limanowa
-tablica ogłoszeń

Tagi