Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 21.03.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 
Zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic : Granicznej , Wierzbowej, Miłej , Zacisze, Błękitnej , Pod Górą i Darniowej w Limanowej , że w dniu 21.03.2006r Burmistrz Miasta Limanowa, decyzją znak: GP.7624/4/05, określił środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji w/w przedsięwzięcia.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w decyzją, w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest z dniem 4 kwietnia 2006r.
 

Otrzymują:

- strona internetowa Miasta Limanowa
- tablica ogłoszeń

Tagi