Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.02.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się strony postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie ulic Żuławskiego i Ceglarskiej w Limanowej, że w dniu 17.02.2006r Burmistrz Miasta Limanowa, decyzją znak: 7624/2/05, określił środowiskowe uwarunkowania zgody dla realizacji w/w przedsięwzięcia.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z w/w decyzją, w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.
 Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - to jest z dniem 3 marca 2006r.
 
 Otrzymują:
- strona internetowa Miasta Limanowa
- tablica ogłoszeń
 
 
 
Tagi