Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2006r.

Na podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późniejszymi zmianami ) oraz art.49 i art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa z dniem 31.01.2006r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu komunalnego w rejon ulic:Źródlanej, Mordarskiej , Polnej, Kasprowicza, Łąkowej i Gajowej w Limanowej.

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33, a także zgłosić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego wnioski lub uwagi dotyczące sprawy.
 
Otrzymują:
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Limanowa w/m
- strona internetowa Miasta Limanowa
- tablica ogłoszeń

 
 
 
 
Tagi