Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.02.2006r.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Limanowej

Starostwo Powiatowe
w Limanowej - Wdział
Ochrony Środowiska -
Rolnictwa i Leśnictwa
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wodociągu komunalnego w rejon ulic: Źródlanej, Mordarskiej, Polnej, Kasprowicza, Łąkowej, Gajowej w Limanowej- na podstawie art. 51ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 20 06.2001r.z późniejszymi zmianami) oraz art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) - zwracamy się o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki:
1. Kserokopia wniosku wraz z informacja o planowanym przedsięwzięciu
otrzymują:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej ul. Grunwaldzka 7
2. Starostwo Powiatowe w Limanowej - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska , Limanowa, ul. J. Marka 9
3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Limanowej w/m.
4. a/a

do wiadomości:
Strony postępowania administracyjnego poprzez zamieszczenie w/w
wniosku na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Limanowa oraz stronie internetowej Miasta Limanowa
 
 
Tagi