Wszystkie

2701 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2010r.

Limanowa, dnia 26.01.2010r. OBWIESZCZENIE   Na podstawie  art.38 , 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk

0203 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.03.2010r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2  marca 2010roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa Na podstawie   art. 17   pkt.1  ustawy z dnia 27.03.2003r.  o planowaniu i zagospod

0303 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.03.2010r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  )  oraz art.

0104 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.04.2010r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) oraz

1204 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.04.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  , art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

2204 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.04.2010r.

Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochron

1005 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2010r.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz  81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  zawiadamiam o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w spraw

1105 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2010 r.

Na podstawie art. 29, art. 30 , art.31, art.32, art. 33 ust. 1, art. 34 , art. 35  w związku z art. 79  ust.1  ustawy z dnia 3  października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale  społeczeństwa  w ochronie  śro

0906 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c , art. 72 ust.6,  art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

1406 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.06.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c, art. 72 ust.6,art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U

1506 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.06.2010r.

Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochron

0508 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.08.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  , art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr

0608 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.08.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c, art. 72 ust.6,  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 19

0209 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.09.2010r.

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa

2009 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.09.2010r.

Na podstawie art.38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

0510 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  , art. 38 , art. 72 ust.6 ,  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenac

1110 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2010r.

Limanowa, dnia 11.10.2010r.   OBWIESZCZENIE Na podstawie  art. 43  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2

archiwum wiadomości