Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.01.2010r.

Limanowa, dnia 26.01.2010r.


OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie  art.38 , 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  )
            informuje  się wszystkich zainteresowanych  o wydaniu  w dniu 20.01.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia polegającego na montażu w wannie żelbetowej  czterech  stalowych zbiorników  na olej opałowy , o pojemności 24 m3  każdy ,   na terenie  części działki  nr ew. 380/14   obr. ew. 3  przy ul. Fabrycznej  w Limanowej .
        Z treścią decyzji  i z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Miasta Limanowa , Limanowa ul. Jana Pawła II 9 , pok. nr 33,  w godz. pracy Urzędu .    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Limanowa , na oficjalnej stronie Miasta Limanowa ,  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9 w Limanowej  oraz  w miejscu planowanego przedsięwzięcia – tablicy ogłoszeń Komitetu Osiedlowego  nr 4 w Limanowej .
 

Tagi