Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.03.2010r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Limanowa
z dnia 2  marca 2010roku
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Limanowa


Na podstawie   art. 17   pkt.1  ustawy z dnia 27.03.2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r  Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39,  40, 41 , 46 pkt.1, 54 ust.2 i ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.), zawiadamiam :
     
1. o podjęciu uchwały Nr XXXV/258/2009 Rady Miasta Limanowa  z dnia 28 sierpnia 2009roku oraz  uchwały Nr XXXVI/263/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września 2009roku  w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa  w obrębie granic  administracyjnych miasta, z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”, wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 443 poz. 5084 z 2004 r. z późn. zmianami),

2. o przystąpieniu do opracowania  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa  w obrębie granic  administracyjnych miasta, z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”, wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 443 poz. 5084 z 2004 r. z późn. zmianami) .
         Projekt zmiany planu będzie opracowany zgodnie z  w/w  uchwałami Rady Miasta Limanowa.
         Przedmiotem zmiany  w/w planu miejscowego  będzie: 
             - dokonanie zmiany  przeznaczenia terenu  działek:
                nr ew. 286/2 położonej w  obr. ew. 1,
                nr ew.  330/1 , 330/2  i 332 położonych w obr. ew. 5 ,
                nr ew. 660/17  położonej  w obr. ew. 7

        Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :

  • treścią wyżej  wymienionych  uchwał wraz z załącznikami graficznymi, na których oznaczone są granice obszarów  objętych  uchwałami
  • założeniami  do projektu w/w dokumentu
  • opracowaniem ekofizjograficznym można zapoznać  się w  Urzędzie Miasta Limanowa, w godz. pracy Urzędu, pok. nr 33

3. że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone:

a) uchwała Nr XXXV/258/2009 Rady Miasta Limanowa  z dnia 28 sierpnia 2009roku oraz  uchwała Nr XXXVI/263/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic  administracyjnych miasta, z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”, wprowadzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 443 poz. 5084 z 2004 r. z późn. zmianami)
b) dane o  opracowaniu ekofizjograficznym 

Projekt w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie poddany postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia  24 marca  2010 roku  na piśmie do Burmistrza Miasta Limanowa  na adres Urzędu Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa  ul. Jana Pawła II 9 , w postaci elektronicznej na adres  e- mail: geodezja@miasto.limanowa.pl, lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.
 

 

Tagi