Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.03.2010r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  )  oraz art.49 i  art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się, że na wniosek Pana Andrzeja Garpiela   pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Krakowie , 31-542 Kraków  ul. Mogilska 2
5,  dnia 22.02.2010 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia lub jej umorzenie - dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Piłsudskiego i  skrzyżowania ulic Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą   Jana Pawła II ( bez skrzyżowania ) w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej planowanego do realizacji w Limanowej  na działkach o numerach ewidencyjnych:
Obręb 3, Limanowa: 413/1, 410, 383, 404, 403/1, 403/3, 403/2, 389/2, 681/2, 391, 400/1, 426/2, 426/1, 519/1, 519/2, 529, 574/18, 543, 550, 520, 399, 396, 521, 538/1
Obręb 5, Limanowa: 5, 9/3, 11/1, 11/3, 26, 17/7, 17/6, 17/5, 17/3, 31, 17/2, 33/2, 33/3, 34, 38, 39, 40/5, 40/3, 61/3, 61/2, 61/1, 81/1, 81/2, 86, 87, 133/1, 125, 115, 114, 80/2, 16/12, 119/4, 118                        

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33, a także zgłosić w ciągu 21  dni od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego  wnioski lub uwagi dotyczące sprawy.

Jednocześnie  informuje  się , że Burmistrz  Miasta  Limanowa zwrócił  się  na   podstawie art. 64  ust. 1  i 2   ustawy z dnia  3.10.2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) do Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Krakowie -  Wydziału  Spraw Terenowych  33 – 340 Stary Sącz  ul. Daszyńskiego 3  i Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej,  ul. Grunwaldzka 7 o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczenie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie 
-    w Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 4
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 8
 

Tagi