Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 01.04.2010r.

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) oraz art.49 i  art. 61 §1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Zawiadamia się, że na wniosek Miasta Limanowa z dnia 2.03.2010 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kolektora kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ulicy Lipowej do ulicy Szwedzkiej i Jana Pawła II  w Limanowej

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33, a także zgłosić w ciągu 21  dni od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego  wnioski lub uwagi dotyczące sprawy.

Jednocześnie  informuje  się , że Burmistrz  Miasta  Limanowa zwrócił  się  na   podstawie art. 64  ust. 1  i 2  ustawy z dnia  3.10.2008roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  ) do Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Krakowie -  Wydziału  Spraw Terenowych, 33 – 340 Stary Sącz  ul. Daszyńskiego 3  i  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej,  ul. Grunwaldzka  7  o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

Obwieszczenie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie 
-    w Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 4
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 8
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla Nr 1
 

 

Tagi