Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 10.05.2010r.

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz  81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  zawiadamiam o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   polegającego na przebudowie ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania ul. Witosa, Krakowskiej  i Piłsudskiego  do skrzyżowania z ulicą  Jana Pawła  II (bez  skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej  28 w Limanowej, w ramach którego zebrane zostały dowody i materiały.
W związku z powyższym informuję , że z aktami niniejszej sprawy   można się zapoznać w Urzędzie  Miasta   Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9 , pok. Nr 33  oraz zgłosić swoje uwagi od dnia 24.05.2010 do dnia  31.05.2010 roku .
Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a   w związku z art.  74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez   zamieszczenie :
 
-    na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
-  na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 4
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 8

Tagi