Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.05.2010 r.

Na podstawie art. 29, art. 30 , art.31, art.32, art. 33 ust. 1, art. 34 , art. 35  w związku z art. 79  ust.1  ustawy z dnia 3  października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2008r. Nr 199 poz.1227) informuje się wszystkich zainteresowanych , o przystąpieniu do przeprowadzenia  postępowania  wymagającego  udziału społeczeństwa , w ramach którego przeprowadzi ocenę  oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji węzła betoniarskiego  BT 500 i rozbudowy budynku administracyjnego  o pomieszczenie przeznaczone do wytwarzania galanterii betonowej  na  części działki   nr ew. 45/20  obr. ew. 3  przy ulicy Tarnowskiej w Limanowej - będącej elementem postępowania , w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia,  wszczętego z  dniem  21.12.2009r.   

Organem właściwym do wydania decyzji  określającej środowiskowe uwarunkowania  realizacji przedsięwzięcia  jest Burmistrz Miasta Limanowa.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień  są:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydział  Spraw  Terenowych  , 33 – 340  Stary Sącz  ul. Daszyńskiego 3 .  
2. Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Limanowej.
Każdy ma prawo zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożonej do wglądu w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9  pok. Nr 33 lub  36   oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,  w terminie 21 dni  od daty ukazania się obwieszczenia  tj.  do dnia 1  czerwca 2010 roku .
Uwagi i wnioski można kierować :
1.W formie pisemnej do Urzędu Miasta Limanowa, 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła  II 9  Wydział Gospodarki Gruntami i  Gospodarki Przestrzennej
2.Ustnie do protokołu  w godzinach pracy  Urzędu
3.Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001roku  o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz.1450 z późn. zm. ), na adres :  geodezja@miasto.limanowa .pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa
Uwagi lub wnioski złożone po upływie  terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostawia się  bez rozpatrzenia.

Otrzymują:
-    Biuletyn Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    Tablica ogłoszeń  Miasta Limanowa
-    Przewodniczący Zarządu  Osiedla Nr 5 ( w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń).

 
     


 

Tagi