Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 09.06.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c , art. 72 ust.6,  art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8.06.2010 roku wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w której stwierdził brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na przebudowie ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania ul. Witosa, Krakowskiej  i Piłsudskiego  do skrzyżowania z ulicą  Jana Pawła II (bez  skrzyżowania) w ciągu drogi krajowej 28 w Limanowej.
Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.
Doręczenie stronom w/w  decyzji   uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia to jest  z dniem 23.06.2010 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 4
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 8
 

Tagi