Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 14.06.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c, art. 72 ust.6,art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)- Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 11.06.2010 roku wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny   oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na zmianie sposobu  użytkowania części  pomieszczeń  budynku mieszkalnego, położonego na terenie działki nr ew. 367/10  obr. ew. 7 w Limanowej  na zakład stolarsko – meblarski.
Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9,  w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.
       
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
- na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
-  na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-  na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 7
 

Tagi