Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 15.06.2010r.

Na podstawie art. 17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn.  zmianami), uchwały Nr XXXV/258/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia  2009 r.  oraz uchwały Nr XXXVI/263/2009 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 września  2009 r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa wprowadzonego uchwała Nr XXXII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 r. (DZ. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004 r Nr 443 poz. 5084 z późn. zmianami)BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

1.    projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w granicach administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu  Osiedla „MARSA”
w zakresie:
·    zmiany ustaleń w/w planu w granicach działek:
obr. ewid. 1 działki nr ewid.:
286/2
obr. ewid. 5 działki nr ewid.:
330/1 , 330/2 i części działki nr ewid. 332
obr. ewid. 7 działki nr ewid.:
660/17

2.    prognozy oddziaływania na środowisko w/w projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,
3.    prognozy skutków finansowych uchwalenia w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,

z wyżej wymienionymi dokumentami można się zapoznać w dniach od 23.06.2010 do 21.07.2010 w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 pokój nr 33 – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od  730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 29.06.2010 w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 w sali narad ,  pokój nr 18 , I piętro , początek o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust 1 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie niniejszej zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.08.2010 roku.
Uwagi wniesione po tym terminie, oraz nie dotyczące terenu objętego projektem zmiany planu jak też nowe wnioski do opracowania zmiany planu nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  z późn. zmianami ) zwaną dalej „ustawą” 
w publicznie  dostępnym  wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku  i jego ochronie , zamieszczono informacje :
-   o projekcie  w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- o prognozie oddziaływania na środowisko w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Zgodnie z art. 46 pkt. 1  oraz art. 54 ust.2  ustawy , projekt zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega  strategicznej  ocenie oddziaływania na środowisko , w tym – z zapewnieniem możliwości udziału  społeczeństwa – w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu , o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu  art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18  ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.08.2010 roku  w siedzibie  Burmistrza Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

Obwieszczenie podlega publikacji
- w Gazecie Krakowskiej
- na oficjalnej stronie internetowej Miasta Limanowa
- w biuletynie informacji publicznej 
- wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa

 

 

 

 

Tagi