Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.08.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  , art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 5.08.2010 roku wydał  postanowienie w którym  nie stwierdził  potrzeby  przeprowadzenia oceny   oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na przebudowie kolektora kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ulicy Lipowej do ulicy Szwedzkiej i Jana Pawła II w Limanowej.
Z treścią  w/w postanowienia  i dokumentacją sprawy  można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.
Doręczenie stronom w/w  postanowienia  uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia to jest  z dniem 19.08.2010 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 4
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 8
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 1

 

Tagi