Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 06.08.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c, art. 72 ust.6,  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)   - Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 6.08.2010 roku  wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   w której   stwierdził brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny   oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na przebudowie  i  rozbudowie skrzyżowania  ulicy M. B. Bolesnej z ulicą Targową  i Moniuszki  w Limanowej .
Z treścią  w/w decyzji  i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.
       
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez   zamieszczenie : 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 1
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 6
-    na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 7
 

Tagi