Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 02.09.2010r.

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu polegającego na zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w zakresie:

1. zmiany ustaleń w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

1.zmianę ustaleń w/w planu w granicach działek:
obr. ewid. 1 działki nr ewid.:
290/1, 73/1, 79, 80, 311, 329, 126/2, 286/1
obr. ewid. 2 działki nr ewid.:
175/1, 174/1, 209/2, 206/3, 207/3, 209/1, 206/1, 207/1, 206/2, 207/2,181, 9/3, 21, 14/2, 20, 24, 25, 22, 23, 98, 89/5, 130
obr. ewid. 3 działki nr ewid.:
566, 224/6, 101, 100/1, 335/4, 334/12, 292/3, 352, 192, 42/4, 37/2, 639/17, 42/3, 360/5
obr. ewid. 4 działki nr ewid.:
54, 463/5, 463/6, 463/9, 463/10, 463/11, 462/1, 176/16, 495, 600/3, 571, 579/1, 256/1, 409, 7/1, 7/3, 7/4, 412, 253, 454/5, 454/3
obr. ewid. 5 działki nr ewid.:
276, 277, 110/4, 110/2, 186, 190/2
obr. ewid. 6 działki nr ewid.:
162/6, 162/4, 162/5, 309/3, 108, 112/3, 812/12, 504/4, 620/1, 858, 504/1, 504/2
obr. ewid. 7 działki nr ewid.:
480/1, 481,572/2, 669/7, 202/2, 202/9, 202/11, 387/1, 390/4, 448, 202/5, 513/5, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 182, 185/5, 478/8, 702/3, 463/1, 150/3, 406/1

z treścią w/w dokumentu oraz z podsumowaniem o  którym mowa  w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Limanowa, Limanowa ul. Jana Pawła II 9, pok. nr 33, w godz. pracy Urzędu.    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa, na oficjalnej stronie Miasta Limanowa i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9 w Limanowej.

 

Tagi