Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 20.09.2010r.

Na podstawie art.38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuje  się wszystkich zainteresowanych o wydaniu w dniu 17.09.2010 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia polegającego na modernizacji węzła betoniarskiego BT 500 wraz z rozbudową  budynku administracyjnego o pomieszczenie przeznaczone do wytwarzania galanterii betonowej  zlokalizowanego  na terenie  części działki nr ew. 45/20  obr. ew. 3  w Limanowej.

Z treścią decyzji  i z dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią państwowego powiatowego  inspektora sanitarnego  można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Miasta Limanowa, Limanowa ul. Jana Pawła II 9, pok. nr 33, w godz. pracy Urzędu.    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Limanowa , na oficjalnej stronie Miasta Limanowa, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9 w Limanowej  oraz  w miejscu planowanego przedsięwzięcia – tablicy ogłoszeń Komitetu Osiedla  nr 5 w Limanowej.
 

Tagi