Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2010r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  , art. 38 , art. 72 ust.6 ,  art. 74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami  ) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 4.10.2010 roku    wydał decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia   w której    stwierdził brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny   oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na przebudowie  kolektora kanalizacji sanitarnej od przepompowni ścieków przy ulicy Lipowej do ulicy Szwedzkiej i Jana Pawła II w Limanowej .
       

Z treścią  w/w decyzji   i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9,  w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 33.
       

Doręczenie stronom w/w  decyzji   uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia to jest  z dniem 19.10.2010 roku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
  • na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
  • na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
  • na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 4
  • na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 8
  • na tablicy ogłoszeń  Zarządu Osiedla  Nr 1
Tagi