Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 11.10.2010r.

Limanowa, dnia 11.10.2010r.
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 43  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa informuje wszystkich zainteresowanych o przyjęciu dokumentu  polegającego  na zmianie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w zakresie:


zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”   w granicach działek:

  • obr. ewid. 1 działka nr ewid.: 286/2
  • obr. ewid. 5 działki nr ewid.: 330/1 ,  330/2  i część  działki nr ew. 332
  • obr. ewid. 7 działka nr ewid.: 660/17

z treścią w/w  dokumentu oraz  z podsumowaniem o  którym mowa  w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Miasta Limanowa, Limanowa ul. Jana Pawła II 9, pok. nr 33,  w godz. pracy Urzędu .    

Niniejsze obwieszczenie zostaaje podane do publicznej wiadomości  przez zamieszczenie  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Limanowa , na oficjalnej stronie Miasta Limanowa  i  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9  w Limanowej.

 

Tagi