Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17.01.2011r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b  i  c, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199  poz. 1227  z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.01.2011 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie budynku warsztatu mechaniki pojazdowej   na terenie działki nr ew. 45  obr. ew. 7 przy ul. Z. Augusta  w Limanowej.

Z treścią w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Przestrzennej, pok. Nr 33.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 
-   w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-   na stronie  internetowej Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
-   na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-   w miejscu planowanego przedsięwzięcia 

Tagi