Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 12.04.2011r.

Limanowa, dnia 12.04.2011r.

OBWIESZCZENIE    

Na podstawie art. 74  ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i  art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Zawiadamia się, że na wniosek Pana Marka Mizerackiego - ADP Service  arch. Marek Mizeracki 40 – 018 Katowice ul. Słowińskiego 1 - pełnomocnika Szpitala Powiatowego w Limanowej  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej na terenie części działki nr ew. 16/9  obr ew. 5 w Limanowej .

Osoby, strony w sprawie, mogą zapoznać się z wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 33, a także zgłosić w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania administracyjnego  wnioski lub uwagi dotyczące sprawy.

Jednocześnie informuje się, że Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił  się na  podstawie art. 64  ust. 1  i 2  ustawy z dnia 3.10.2008 roku o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) do Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Krakowie - Wydziału  Spraw Terenowych, 33 – 340 Stary Sącz  ul. Daszyńskiego 3  i  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej, ul. Grunwaldzka 7 o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Obwieszczenie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie. 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
  • na stronie  internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
  • na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa , w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Tagi