Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 24.05.2011r.

Limnaowa, 24.05.2011r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b i c, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity:Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.05.2011 roku    wydał  postanowienie w którym odstąpił od obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na budowie lądowiska dla  śmigłowców przy Szpitalu Powiatowym  w Limanowej na terenie   działek  nr ew. 16/6 , 16/7, 16/8,16/9, 16/20, 16/21  obr. ew. 5 przy ulicy Piłsudskiego  w Limanowej. 

Z treścią  w/w postanowienia i dokumentacją sprawy  można zapoznać się   w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9,  w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.

Doręczenie stronom w/w  postanowienia  uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia to jest  z dniem 8.06.2011 roku.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-  na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-  na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
-  w miejscu planowanego przedsięwzięcia
 

Tagi