Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 31.05.2011r.

OBWIESZCZENIE
  

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b  i  c , art. 38  i 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami)  Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.05.2011 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na zmianie sposobu użytkowania trzech wiat gospodarczych na punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na  terenie  działki  nr ew. 424/1  obr. ew. 3 przy ulicy Witosa w Limanowej.

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez  zamieszczenie: 
-  w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
- na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
- na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
- w miejscu planowanego przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń Zarządu Osiedla nr 4

 

 


 

Tagi