Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 03.06.2011r.

OBWIESZCZENIE
  

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b  i  c , art. 38  i 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 31.05.2011 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie budynku warsztatowo – biurowego  mechaniki pojazdowej  na działce nr ew. 324 obr. ew. 3 przy ulicy Krakowskiej  w Limanowej. 

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości  i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń Zarządu Osiedla nr 4


 

Tagi