Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.09.2011r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)   

       

z a w i a d a m i a m


o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa uchwały Nr XV/69/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla ”Marsa”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004r. (Dz.Urz. Wojew. Małopolskiego z 2004r. Nr 443 poz. 5084 z późn. zm.), obejmującej działkę nr ew. 125 obr. ew. 3  w Limanowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 20 października  2011roku.


Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków  jest Burmistrz Miasta Limanowa. 

 

 

Tagi