Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 05.10.2011r.


Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a , b i c  ,  art. 74 ust. 3, art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku  z  art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.10. 2011 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w której stwierdził brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko a  polegającego na budowie lądowiska dla  śmigłowców przy Szpitalu Powiatowym  w Limanowej na terenie   działek  nr ew. 16/6 , 16/7, 16/8,16/9, 16/20, 16/21  obr. ew. 5 przy ulicy  Piłsudskiego  w Limanowej. 

 

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33.

Doręczenie stronom w/w  decyzji   uważa się  za dokonane po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie: 
-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych    uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
-    w miejscu realizacji   planowanego  przedsięwzięcia
Tagi