Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22.12.2011r.


Na podstawie art. 85 ust.3  i art. 3 ust. 1 pkt.11 lit. a, b,  c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.  Nr 199  poz. 1227  z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2011 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na montażu stacji segregacji odpadów komunalnych  na terenie części działki  nr ew. 134, obr. ew. 3 w Limanowej.

Z treścią  w/w decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. Nr 33, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie: 

-    w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Limanowa
-    na stronie  internetowej  Miasta Limanowa – w dziale  postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach
-    na tablicy ogłoszeń  Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9
-    w miejscu planowanego przedsięwzięcia 

Tagi