Regulamin

 

 
REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ:


1. Kryta pływalnia jest obiektem Starostwa Powiatowego w Limanowej.

2. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. od 6:00 do 22:00, w tym pobyt na basenie w godz. od 6:00 do 21:45. Natomiast ostatnia godzina wejścia to 20:45.

3. Przed wejściem na Krytą Pływalnię należy bezwzględnie zapoznać się z "Regulaminem Pływalni i Zjeżdżalni".

4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Krytej Pływalni mogą być usuwane z obiektu bez zwrotu kosztów wniesionej opłaty.

5. W celu dodatkowego zabezpieczenia Kryta Pływalnia posiada monitoring.

6. Na terenie całej Krytej Pływalni obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Zabroniony jest również wstęp osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Krytej Pływalni muszą podporządkować się poleceniom i sygnałom ostrzegawczym wydawanym przez ratowników, a w razie potrzeby natychmiast wyjść z wody.

8.  Korzystać z pływalni można indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

9. Etatowy dyżurny ratownik zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym
z Pływalni tj. osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.

10. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.

11. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem opiekuna i pod kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, w ilości do 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

12. Opiekun grupy zobowiązany jest do zgłoszenia wejścia uczestników dyżurnemu ratownikowi i sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.

13. Na pływalni i innych pomieszczeniach użytkowych znajdujących się na terenie obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.

14. W czasie zawodów i innych imprez sportowych, organizator zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w niniejszym regulaminie i odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

15. Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez osoby nie posiadające uprawnień trenera lub instruktora pływania.

16. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno - Sportowych, oraz zawarcia umowy określającej zasady prowadzenia zajęć.

17. Dyrektor Wydziału może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z pływalni.

18. Dyrektor Wydziału zastrzega sobie możliwość rezerwacji całej pływalni, niecki sportowej, niecki rekreacyjnej, rezerwacji torów lub odwołania zaplanowanych zajęć bez podania przyczyn.

19. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy i czepek, a prowadzący zajęcia musi posiadać strój ćwiczebny.

20. Zabrania się wchodzenia do szatni i na halę basenową w obuwiu przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

21. Przed wejściem na halę basenową, każdy zobowiązany jest do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik zlokalizowany przy wyjściu z szatni na halę basenową.

22. Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z szatni dla nich przeznaczonej.

23. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzeg basenu.

24. Zabrania się skakania do basenu bez zezwolenia ratownika lub prowadzącego zajęcia.

25. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa na hali basenowej zabrania się: biegania po plażach otaczających niecki, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady i inne elementy konstrukcyjne, używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów a także konsumpcji produktów żywnościowych, wnoszenia ostrych przedmiotów, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów.

26. Osoby u których występują choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany nie będą dopuszczone do korzystania z pływalni.

27. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Krytej Pływalni po konsultacji z lekarzem i zgłosić ten fakt dyżurnemu ratownikowi.

28. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi.

29. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

30. Do korzystania z Krytej Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni odpłatność tj. pobrały opaskę z czytnikiem [ chipem ], weszły na zakupiony karnet, opłaciły z góry za wejście na czas nieokreślony.

31. W rozliczeniu pobytu na Krytej Pływalni decyduje czas wejścia i wyjścia przez bramki przy kasie. Naliczenie opłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.

32. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.

33. Dyrektor Wydziału odpowiada jedynie za rzeczy wartościowe złożone do depozytu prowadzonego w kasie pływalni.

34. Dyrektor Wydziału nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub utracone na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty.

35. Osoba, która zniszczy lub zgubi opaskę z czytnikiem [ chipem ] zostanie obciążona kwotą

20 zł. Osoba, która zniszczy lub zgubi kartę magnetyczną zostanie obciążona kwotą 15 zł.

36. Za wypadki i zdarzenia spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu Dyrektor Wydziału nie ponosi odpowiedzialności.

37. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Wydziału Obsługi Obiektów Rekreacyjno – Sportowych.

 

Regulamin korzystania z krytej pływalni dla opiekunów grupy zorganizowanej

Regulamin korzystania z krytej pływalni dla uczestników grupy zorganizowanej

Regulamin korzystania ze zjeżdżalni