ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 

 

 

 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 R.

wg stanu na dzień 24.01.2020r.

 

 

 

 

  

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA WYKONAWCY
do systemu Portal Smart Pzp  

 Instrukcja

 

 

 

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad podpisywania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.


Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Stanowi ona implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Zamówień udzielać można w ośmiu opisanych w ustawie trybach:
·    przetargu nieograniczonego,
·    przetargu ograniczonego,
·    negocjacji z ogłoszeniem,
·    dialogu konkurencyjnego,
·    negocjacji bez ogłoszenia,
·    zamówienia z wolnej ręki,
·    zapytania o cenę,
·    licytacji elektronicznej,
przy czym do zastosowania trybów innych niż przetargowe konieczne jest spełnienie opisanych w ustawie przesłanek.

Ponadto pewne szczególne zamówienia można poprzedzić konkursem (np. zamówienia z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych), można także zawierać zamówienia na podstawie umów ramowych lub w ramach dynamicznego systemu zakupów.

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:
·    zasada równego traktowania wykonawców,
·    zasada bezstronności i obiektywizmu,
·    zasada uczciwej konkurencji,
·    zasada jawności,
·    zasada pisemności postępowania,
·    zasada pierwszeństwa trybów przetargowych.

Zgodnie z ustawą, uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:
·    odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
·    skargi do sądu okręgowego.