OŚWIATA

 Zadania oświatowe gminy

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy – art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli  specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów – ustawa o systemie oświaty

Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz  środków rzeczowych  i finansowych dla działalności – ustawa o systemie oświaty

Zabezpieczenie kadry pracowniczej , w tym administracyjno-obsługowej – ustawa o systemie  Oświaty

Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli – Karta Nauczyciela

 

Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karta Nauczyciela

 

Inspirowanie i realizacja zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych

Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce – ustawa o systemie oświaty

Prowadzenie rejestru niepublicznych szkól i przedszkoli – ustawa o systemie oświaty

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli – ustawa o systemie oświaty

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w celu realizacji obowiązku szkolnego.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Limanowa w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Limanowa w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Limanowa w roku szkolnym 2010/2011