WŁADZE MIASTA

Organy Miasta
Miasto wykonuje zadania za pośrednictwem swoich organów, tj. Rady Miasta i Burmistrza Miasta.
Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym. Rada Miasta kontroluje działalność Burmistrza Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Działalność organów Miasta jest jawna.

Burmistrz Miasta
Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz Miasta.
Do zadań Burmistrza Miasta należy w szczególności
1) przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta,
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miasta,
4) wykonywanie zadań i podejmowanie Zarządzeń w sprawach wynikających z obowiązującego prawa, dotyczących zadań Miasta,
5) składanie Radzie Miasta sprawozdań ze swojej działalności,
6) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i reprezentowanie go na zewnątrz,
7) gospodarowanie mieniem komunalnym,
8) wykonywanie budżetu,
9) zatrudnianie i zwalnianie kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.

Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania o następującej treści: „Obejmując Urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „tak mi dopomóż Bóg” .

Tryb pracy Burmistrza

1. Burmistrz Miasta wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta.
2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Miasta.
5.Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
7. Burmistrz jest obowiązany co roku dokonywać oceny wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta pod kątem finansowym, realizacji uchwał Rady Miasta, wypełniania swoich zadań statutowych.  Sprawozdanie Burmistrza w tej sprawie jest przedkładane Radzie Miasta.

Podział zadań pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta
Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, oraz z innych ustaw określających status Burmistrza. Do zadań i kompetencji Burmistrza należą następujące sprawy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
2) reprezentowanie Miasta na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Miasta,
3) kierowanie Urzędem w rozumieniu Kodeksu pracy,
4) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności,
5) ogłaszanie budżetu Miasta oraz nadzór nad jego realizacją,
6) ogłaszanie sprawozdań z wykonania budżetu,
7) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych oraz w sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
9) wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu np.: instrukcję obiegu dokumentów, regulaminy funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego, itp.

Burmistrz jest terenowym szefem obrony cywilnej.
Burmistrz opracowuje plan operacyjny obrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Sposób bezpośredniej podległości wydziałów i pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

Do zadań i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy:
1) wykonywanie obowiązków powierzonych przez Burmistrza,
2) pełnienie obowiązków Burmistrza w razie jego nieobecności,
3) z upoważnienia Burmistrza współpraca z jednostkami organizacyjnymi,
4) współdziałanie z Radą oraz z komisjami Rady w zakresie swoich kompetencji.

Sekretarz Miasta
prowadzi sprawy Miasta powierzone przez Burmistrza w zakresie ustalonym, a w szczególności:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę zgodnie ze wskazówkami i poleceniami Burmistrza,
2) prowadzi sprawy Miasta powierzone mu przez Burmistrza, zastępuje Burmistrza i jego Zastępcę w razie ich nieobecności we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

Skarbnik Miasta kieruje gospodarką finansową i czuwa nad wykonaniem budżetu w imieniu Burmistrza oraz wykonuje zadania określone przepisami prawa jak również odpowiada za skuteczne egzekwowanie wierzytelności Miasta.