O Truskawcu

 

Truskawiec jest unikalnym i najstarszym uzdrowiskiem balneologicznym Europy oraz miastem o znaczeniu obwodowym. Uzdrowisko położone jest na przedgórzu Karpat Wschodnich, na wysokości 350-400 m n.p.m., w malowniczej dolinie górskiej rzeki Worotyszcze. Miasto położone jest 9 km od Drohobycza i 95 km od Lwowa. Powierzchnia Truskawca wynosi 7 km2. Miasto nie jest podzielone na dzielnice. Zgodnie z danymi z dnia 01.01.2008 roku, w mieście mieszka 21356 osób (pobyt stały) i 29877 osób (zameldowanych na pobyt czasowy).

Pierwsza pisemna wzmianka o Truskawcu sięga XV wieku. W innych dokumentach archiwalnych datowanych na 1721 rok można znaleźć zapis, że w Truskawcu i w niektórych okolicznych wsiach Drohobyczczyzny wydobywano ropę, a towarzyszącą jej wodę chłopi pili w celach leczniczych.

Zdaniem uczonych, miasto wzięło swoja nazwę od starosłowiańskiego imienia Truszko. W X-X1 wieku teren miasta należał do Rusi Kijowskiej, a po jej rozpadzie do Księstwa Halickiego i Halicko-Wofyriskiego. W XI wieku ziemie księstwa weszły w skład Polski i Truskawiec stał się własnością szlachty. Od 1772 roku Truskawiec, jak i cała Galicja wchodzi w skład Imperium Austriackiego. W XIX wieku, na terenie Truskawca, otwarto wiele źródeł wykorzystywanych w celach leczniczych. Oficjalnie Truskawiec uznawany jest za uzdrowisko od 1827 roku, kiedy to zbudowano niewielka pijalnie wody i 4 domki dla gości. Od 1911 roku uzdrowisko należy do związku akcyjnego, na czele którego stoi Rajmund Jarosz. W tym czasie ma miejsce europeizacja uzdrowiska, co przyczynia się do napływu kuracjuszy. Truskawiec zostaje wówczas nagrodzony Wielkim Złotym Medalem za rozwój bazy leczniczej i zagospodarowanie.

Pierwsza Wojna Światowa i okupacja Truskawca przez wojska rosyjskie na kilka lat wstrzymały rozwój uzdrowiska. Lata 20. i 30. XX w. charakteryzują się dużym wzrostem i popularnością uzdrowiska. Od lipca 1941 do sierpnia 1944 roku Truskawiec był okupowany przez wojska hitlerowskie.

W 1945 roku uzdrowisko wznowiło swoja działalność. W 1947 roku Truskawiec otrzymał status miasta, a w 1952 roku stał się miastem podporządkowanym władzom obwodowym, a z czasem uzdrowiskiem o wielkim znaczeniu dla całego byłego ZSRR. W latach 1965 -1990 roku Truskawiec rozwija się na planie generalnego planu zabudowy. W tym okresie wybudowano 10 nowych sanatoriów, a także zrekonstruowano i rozbudowano stare. Od roku 1990 zbudowano i przekazano do użytku kolejne dwa duże kompleksy sanatoryjne sanatorium "Karpaty" i sanatorium "Perła Podkarpacia" - nowe komfortowe pensjonaty. W 1999 roku Truskawiec uznano za najlepsze uzdrowisko na Ukrainie i wyróżniono "Kryształowym Bocianem". Truskawiec, to cicha i czysta ekologicznie okolica. Na jego terenie znajdują są wielkie złoża podziemnych wód mineralnych, zawierające 14 źródeł naturalnych i złóż "wosku gyrskiego" - ozokerytu. Rozgłos miastu przyniosła unikalna woda lecznicza „Naftusia”.

W mieście zarejestrowanych jest 359 przedsiębiorstw, z których ponad 20 to sanatoria oraz 20 pensjonatów i hoteli, mających różne formy własności. Funkcjonują trzy rozlewnie wód mineralnych.

Rozwojowi kurortu sprzyja funkcjonowanie specjalnej ekonomicznej strefy turystyczno - rekreacyjnej „Miasto-Kurort Truskawiec”. W mieście znajdują się trzy szkoły średnie, Dom Twórczości Uczniowskiej, Wydział Biologiczny Drohobyckiego Uniwersytetu Pedagogicznego im I. Franki, wydziały Międzyregionalnej Akademii Żarządzania Personelem. Do dyspozycji kuracjuszy i mieszkańców miasta są dwie pijalnie wód mineralnych, dwie polikliniki uzdrowiskowe, 2 szpitale balneo - ozokerytowe, miejska lecznicza poliklinika, a także wiele laboratoriów naukowo-badawczych. Funkcjonuje klinika wodolecznictwa pod kierunkiem dr nauk med. prof. Kozjawkina. Efektywność leczenia jest gwarantowana poprzez wysoko wykwalifikowany personel medyczny oraz nowoczesną bazę diagnostyczną i lekarską.

Uzupełnieniem infrastruktury kurortu jest Pałac Kultury im. T. Szewczenki, trzy muzea, 13 kluby w/w placówkach sanatoryjno - uzdrowiskowych, kino, teatr, kompleksy wypoczynkowo – rozrywkowe „Milenium” i inne.
Szeroko poza granicami Ukrainy znane są ludowe zespoły artystyczne: Zespół Pieśni i Tańca „Truskawczanka”, zespoły folklorystyczne, „Odgłos”, „Galicjanie” oraz grupa cyrkowa „Kaskad”. Strona internetowa miasta Truskawiec: http://www.truskavets-city.gov.ua/