Miasto Limanowa realizuje projekt "Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa"

 

W dniu 2 maja 2012r. Burmistrz Miasta Limanowa podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom dorosłym wykluczonym cyfrowo, które objęte są pomocą społeczną z racji trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności z obszaru miasta Limanowa. Projekt obejmie osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz matki samotnie wychowujące dzieci. Dodatkowym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci pozostających pod opieką osób objętych pomocą społeczną.

Celem szczegółowym jest dostarczenie narzędzi (sprzętu, dostępu do sieci) oraz wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności obsługi programów i narzędzi internetowych, które będą przydatne uczestnikom projektu w podejmowaniu prób wychodzenia z sytuacji kryzysowych, w tym w szczególności sprawniejszego poszukiwania ofert pracy oraz wzrostowi ich atrakcyjności na rynku pracy.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez dostarczenie łącznie 52 zestawów komputerowych wraz z podłączeniem do Internetu, w tym 40 zestawów dla gospodarstw domowych, osób objętych pomocą społeczną oraz 12 zestawów dla jednostki podległej Urzędowi Miasta tj. świetlicy terapeutycznej, w której w ramach działań koordynacyjnych prowadzone będzie Informatyczne Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych, dzięki któremu szerokie grono odbiorców niedysponujących dostępem do sieci i sprzętu uzyska dostęp do Internetu o wysokich parametrach łącza, a także w której planuje się realizacje szeregu działań e-learningowych skierowanych do osób objętych pomocą społeczną oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rezultatem projektu będzie podłączenie 40 gospodarstw domowych oraz 1 jednostki publicznej do szerokopasmowego Internetu. W konsekwencji 120 osób w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (w tym ok. 50 dzieci i młodzieży) uzyska możliwość korzystania z zasobów internetowych we własnych domach, zaś co najmniej 1 500 kolejnych osób możliwość taką uzyska w Informatycznym Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych.

 

                                                                                                                          Burmistrz Miasta Limanowa

                                                                                                                                  Władysław Bieda

Tagi