UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA"

Unieważnienie postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Limanowa unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”.
 
U z a s a d n i e n i e

Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie otworzył wszystkich ofert, które wpłynęły do niego w określonym terminie. Czynności otwarcia ofert nie można powtórzyć, ponieważ naruszyłoby to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 
z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
 
 
Limanowa, dnia 07.08.2012r

 

Tagi