Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ternet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ternet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa  

 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa.
Numer ogłoszenia: 421634 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360614 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES
: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - wymagania: 1/ Prędkość łącza internetowego: Download - zalecane 4096 kb/s, a nie mniej niż 3072 kb/s, Upload - zalecane 512 kb/s, a nie mniej niż 256 kb/s. 2/ Dostęp do sieci Internet poprzez: a) zastosowanie rozwiązań technologicznych dostępu do Internetu: systemy przesyłu radiowego b) zastosowanie rozwiązań sieciowych według oferowanej technologii. 3/ Infrastruktura niezbędna do wykonania przedmiotowego zamówienia (pozwolenia, opinie branżowe, itp.) 4/ Przyznanie i utrzymywanie stałej lub zmiennej adresacji IP 5/ Zapewnienie transmisji danych bez limitu 6/ Skonfigurowanie urządzeń sieciowych i przeszkolenie w konfiguracji osób wyznaczonych przez Zamawiającego 7/ Zapewnienie interfejsów, kart, przewodów połączeniowych oraz innych niezbędnych urządzeń zapewniających ich podłączenie
do zestawów komputerowych i uzyskanie za ich pomocą deklarowanej przepustowości 8/ Świadczenie asysty technicznej przy obsłudze dostępu do sieci Internet polegającej na: a) podłączaniu urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do Internetu dostarczonych przez Zamawiającego u Uczestników projektu wraz z odpowiednią konfiguracją tych urządzeń wymaganą do uzyskania dostępu do Internetu, b) weryfikacji awarii zgłoszonej przez Uczestników projektu, na miejscu zgłoszenia lub jeżeli to możliwe przez zdalną konfigurację, c) diagnozowaniu przyczyny powstania awarii, d) sprawdzaniu poprawności działania urządzeń sieciowych/komputera w przypadku zgłoszenia uszkodzenia, e) sprawdzaniu poprawności działania instalacji komputerowej, naprawie gniazda sieci komputerowej oraz naprawie uszkodzonego okablowania, które zostało zainstalowane przez Wykonawcę i na którym Wykonawca świadczy dostęp do Internetu. W przypadku wad fabrycznych lub usterek wynikającej z wad ukrytych dostarczonego sprzętu, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu, naprawę wykonuje Wykonawca w ramach gwarancji. 9/ Aktywacja łączy Internetowych, dokonanie odbioru dostarczonych i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu bezpośrednio u Uczestników projektu i w ICWOW, z udziałem Zamawiającego i Uczestników projektu, sukcesywnie, tak by odbiór ostatnich zestawów został dokonany nie później niż 08.11.2012 r. oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie 5 dni od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. dla 41 lokalizacji - dostępność łączy na poziomie min. 90,0%. 10/ Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu wykonania usługi oraz ustalenie z Uczestnikami projektu terminów dostaw i montażu zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych zestawów, na minimum 5 dni przed datą planowanej dostawy 11/ W przypadku zmiany Uczestników projektu przeniesienie i aktywacja łącza Internetowego na nowy adres wskazany przez Zamawiającego 12/ Umożliwienie Zamawiającemu bieżącego monitorowania jakości otrzymywanej usługi tj. aktualnej prędkości przesyłu danych z i do Internetu 13/ Zapewnienie, aby dostarczony zestaw urządzeń był skonfigurowany w sposób umożliwiający pracę po zaniku zasilania i ponownym jego podłączeniu 14/ Przygotowanie dla Zamawiającego protokołów odbioru urządzeń sieciowych z pokwitowaniami odbioru zainstalowanych urządzeń przez Uczestników projektu wraz z hasłami dostępu do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Protokoły odbioru zostaną sporządzone w terminie pięciu dni od daty aktywowania usługi u wszystkich Uczestników projektu, podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń 15/ Zapewnienie alarmowego kontaktu z serwisem czynnym 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku oraz usuwanie usterek w czasie max. 48 godzin od momentu zgłoszenia 16/ Uwzględnienie w cenie łącza kosztów dzierżawy dostarczonych urządzeń, aktywacji oraz asysty technicznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 32.42.00.00-3, 51.30.00.00-5, 72.71.00.00-0, 72.61.10.00-6, 72.31.80.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓ
WIENIA: 26.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AirplusN Łukasz Wojcieszak, Stara Wieś 691, 34-600 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68719,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 63304,00
Oferta z najniższą ceną: 63304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63304,00
Waluta: PLN.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 29.10.2012r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia:

1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, którą złożył wykonawca: AirplusN Łukasz Wojcieszak Stara Wieś 691, 34-600 Limanowa . Oferta wykonawcy, w ocenie wg jednego kryterium tj. cena, przy oferowanej cenie brutto 63 304,00zł uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100 i jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 cytowanej na wstępie ustawy.

2. W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

Oferta Nr 1:
AirplusN Łukasz Wojcieszak Stara Wieś 691, 34-600 Limanowa. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest poprawna, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w ocenie wg jednego kryterium tj. cena uzyskała łączną ilość   100,00 pkt.

 

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 16.10.2012r.

 

Numer ogłoszenia: 381880 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

                       OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360614 - 2012 data 21.09.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012r. godz. 12:30.
• W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012r. godz. 12:30.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 04.10.2012r.

ZMIANA  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa 
 z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, w następujący sposób:

- w Rozdziale 10 ust. 1 SIWZ, w Rozdziale 11 ust. 1 i ust. 2 SIWZ: datę 05.10.2012 r. zmienia się na 12.10.2012 r.

- w Załączniku nr 4 do SIWZ dodaje się następujący zapis: „§ 5 ust. 12) W przypadku zmiany uczestników projektu i przeniesienia wraz z aktywacją łącza internetowego do innej lokalizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% właściwej opłaty instalacyjnej.”
     
z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 04.10.2012r.

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, w następujący sposób, odpowiedź na pytanie wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Ad.1.  Załącznik nr 5 z dnia 02.10.2012r.
W nawiązaniu do przedstawionego przez Zamawiającego, zmienionego załącznika nr 5, w którym podane zostały jedynie numery działek, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o przekazanie mapy ewidencji gruntów przedmiotowego obszaru postępowania, na której Wykonawca będzie w stanie precyzyjnie określić adresy beneficjentów projektu. Wykonawca argumentuje ten wniosek nie możliwością ich zlokalizowania, na podstawie danych przedstawionych przez Zamawiającego w tej formie, a co dalej się z tym wiąże brakiem możliwości sprawdzenia warunków technicznych świadczenia usługi,
Wnosimy o pilne ich udostępnienie, skoro Zamawiający nie przedstawił dokładnych adresów porządkowych, zgodnie z wnioskiem i argumentacją.
Odpowiedź: Udostępnienie dokładnych adresów porządkowych tj. ulic oraz nr domów narusza ustawę o ochronie danych osobowych. Zamawiający już wyraził opinię na ten temat i podtrzymuje swoją decyzję.

Zamawiający informuje, że mapa z ewidencją gruntów (Plan Zagospodarowania Przestrzennego) jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Limanowa pod adresem:
http://www.miasto.limanowa.pl/pl/55712/0/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.html
Zamawiający zaleca również sprawdzenie wspomnianych lokalizacji na stronie internetowej:
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ gdzie Wykonawca posiada możliwość wyszukania działek po wpisaniu otrzymanych od Zamawiającego ich numerów (pamiętając jednocześnie o ulicach na których dana działka jest zlokalizowana). Pozwoli to na dokładne zlokalizowanie gruntów, a jednocześnie nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych.

Ad.2.
Zgodnie z powyższym, Wykonawca zwraca się o ponowne przesunięcie terminu składania ofert o kolejne 7 dni, tj. do dnia 12 października 2012r.
Wnosimy o modyfikację.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

z up Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 03.10.2012r.

 

 ZMIANA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa    z m i e n i a   treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, w następujący sposób:
 
1) Załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie – jak w załączeniu
2) w Załączniku nr 4 do SIWZ dodaje się następujący zapis: „§ 7 ust. 12) W przypadku zmiany uczestników projektu i przeniesienia wraz z aktywacją łącza internetowego do innej lokalizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% właściwej opłaty instalacyjnej.”
3) w załączniku nr 3 do SIWZ: ilość 28 miesięcy zmienia się na 26 miesięcy.

Z up. Burmistrza Miasta                                         
/-/ Wacław Zoń                                                 
Zastępca Burmistrza                                         

Limanowa, dnia 02.10.2012 r.

 

 

 

 

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO SIWZZgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa przekazuje wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”, odpowiedzi na pytania wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
Ad.1. SIWZ, rozdział 2, pkt. 2 i Załącznik nr 5
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem o podanie dokładnych adresów (z dokładnością do numerów budynków i mieszkań), w których ma być świadczona usługa dostępu do Internetu. Wykonawca informuje, że przedstawiona przez Zamawiającego obecnie lista beneficjentów nie jest wystarczająca do sprawdzenie warunków technicznych świadczenia wymaganej przez Zamawiającego usługi dostępu do Internetu, i z której żaden z Operatorów telekomunikacyjnych na rynku nie jest w stanie zweryfikować warunków technicznych. Wykonawca informuje również, że opublikowanie wnioskowanych danych nie jest sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz nie stanowi jej złamania, ponieważ Zamawiający nie podaje danych osobowych mieszkających w tych lokalizacjach osób. Wnosimy o udostępnienie tego wykazu wraz z wnioskowaną ich szczegółowością.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 5 do SIWZ
 
Ad.2. SIWZ, rozdział 2, pkt. 3, ppkt. 9 i SIWZ, rozdział 3, pkt. 2
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi z 5 do 14 dni?
 
Odpowiedź: Nie
 
Ad.3. SIWZ, rozdział 2, pkt. 3, ppkt. 11
Wykonawca informuje, że w przypadku zmiany uczestników projektu i przeniesienie wraz z aktywacją łącza internetowego w innej lokalizacji, na tym etapie postępowania przetargowego musi również sprawdzić warunki techniczne świadczenia usługi w takich lokalizacjach. Wykonawca zwraca się, więc do Zamawiającego o udostępnienie takowej listy, ponieważ po ewentualnym podpisaniu umowy, gdyby okazało się, że w takiej lokalizacji nie jest w stanie świadczyć usługi, narażony zostałby na ewentualne kary i roszczenia ze strony Zamawiającego. Wnosimy o modyfikację tego zapisu, argumentując to niemożliwością spełnienia tego wymogu w obecnej postaci, przez żadnego z Operatorów telekomunikacyjnych na rynku.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 5 do SIWZ
 
Ad.4. SIWZ, rozdział 2, pkt. 3, ppkt. 11
Wykonawca informuje, że w przypadku zmiany uczestników projektu i przeniesienie wraz z aktywacją łącza internetowego do innej lokalizacji, Wykonawca będzie zmuszony do obciążenia Zamawiającego za tą usługę. Wykonawca proponuje, żeby opłata ta była rozliczana zgodnie z cennikiem Wykonawcy, która wynosi 50% właściwej opłaty instalacyjnej. Wnosimy o wyrażenie zgody.
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.
 
Ad.5.
Wykonawca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę terminu składania ofert przez wydłużenie go o 10 dni, tj. do dnia 11 października 2012r.?
W uzasadnieniu informujemy, że Wykonawca pragnie dołożyć starań by oferta przetargowa, którą przygotowuje w niniejszym postępowaniu spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego. Informujemy także, że oferta przygotowywana przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, jest ofertą specjalnie kalkulowaną, tzw. ofertą „szytą na miarę”. Wykonawca na podstawie rachunku ekonomicznego kalkuluje tą ofertę tak, aby była ona dla Zamawiającego maksymalnie korzystna, a jednocześnie była na tyle opłacalna dla Wykonawcy, by nie spowodowała strat po jego stronie.
Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu przeprowadzić musi analizę techniczną dotyczącą realizacji wymogów Zamawiającego, w tym wywiad techniczny dotyczący możliwości świadczenia wymaganej usługi według podanej w SIWZ metody realizacji oraz w odpowiedniej lokalizacji.
Telekomunikacja Polska S.A., jako operator telekomunikacyjny dominujący na rynku musi wypełniać wymagania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczące równego traktowania alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, a w związku z tym wywiad techniczny w lokalizacji Zamawiającego realizowany musi być zwykłą standardową procedurą, zgodnie z kolejnością skierowania do realizacji. Krótki termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu jest powodem, że wynik wywiadu technicznego Wykonawca pozna po aktualnie ustalonym terminie składania ofert.
Oczywistym jest również, że Wykonawca będzie mógł rzetelnie wycenić ofertę przetargową, dopiero po ustaleniu wszystkich kosztów związanych z uruchomieniem usługi telekomunikacyjnej o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie. Termin składania ofert został przedłużony do 05.10.2012r.
 
Ad.6. Załącznik nr 3, wyliczenia ceny oferty
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o weryfikację zapisu odnośnie obliczenia wartości abonamentów za świadczenie usług dostępu dla Internetu przez cały okres trwania umowy. W SIWZ Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług rozpoczęło się do dnia 08.11.2012r. a ich koniec w dniu 31.12.2014r. Według wyliczeń Wykonawcy okres ten to 26 miesięcy, natomiast w załączniku nr 3 Zamawiający wskazuje okres 28 miesięcy. Wnosimy o weryfikację i wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 3 do SIWZ: ilość 28 miesięcy zmienia się na 26 miesięcy.
 
Ad.7.
Wykonawca zwraca się, zatem z pytaniem, czy w razie wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 ksh (a zatem także informacje o wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego)?
Odpowiedź : Tak 
 
Ad.8.
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację Umowy, poprzez wykreślenie § 2 ust. 3 Umowy? Umowa zawiera, bowiem szczegółowe postanowienia regulujące gwarancję.  Względnie, czy  Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu rękojmi z 36 do 12 miesięcy?
Odpowiedź: Nie.
Ad.9.
Czy mając na uwadze powszechnie akceptowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadą neutralności VAT dla podatnika, że w ostatecznym rozrachunku podatek ten powinien obciążać odbiorcę towarów i usług, a nie Wykonawcę i w celu uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku zmiany stawki VAT – Zamawiający dopuszcza uzupełnienie §5 Umowy i modyfikację  §10 ust. 2 a)  Umowy tak by uzyskały one treść : „W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT”.
Odpowiedź: na to pytanie znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5 pkt.11
 
Ad.10.
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie  treści §5 Umowy, tak by Umowa zawierała sformułowanie, zgodnie, z którym opłata abonamentowa będzie płatna z góry?
Odpowiedź: Nie.
 
Ad.11.
Odnośnie postanowień zawartych w § 7ust.1  Umowy, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wysokości stawek procentowych , co najmniej o ½?.
Odpowiedź: Nie.
 
Ad.12.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 7 Umowy zgodnie, z którym „Całkowita wysokość kar umownych za zdarzenia, które wystąpiły w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za dany miesiąc”?
Odpowiedź: Nie.
 
Ad.13.
Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich).  Pytanie to ma w swojej podstawie ugruntowaną linię orzeczniczą Sądu Najwyższego, w szczególności wyrażoną w wyroku SN z dnia 20 marca 1968 r. (sygn. akt II CR 419/67) zgodnie z którym, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie podnosi odpowiedzialności (art. 471 k. c.), kary umownej nie nalicza się.
Odpowiedź: Potwierdzamy.
 
Ad.14.
Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 7 Umowy o zapis, zgodnie, z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych  Wykonawcy na podstawie umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust.1 Umowy”? Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 20% kwoty wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej. Dopiero, bowiem wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami i uwzględnienie go w wycenie (przy czym zachodzi prawidłowość, że im większe ryzyko kar i wyższy limit, tym konieczność nałożenia wyższego narzutu na cenę pod to ryzyko (ang. „contingency”)).
Odpowiedź: Nie.
 
Ad.15.
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień § 7 Umowy poprzez dodanie ustępu o następującej treści: „Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych  zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej?. Zapis taki jest w naszym przekonaniu konieczny biorąc pod uwagę przytoczone powyżej stanowisko Sądu Najwyższego, że kara umowna powinna przysługiwać tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpi z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury w toku, której Strony mają możliwość zaprezentowania swoich stanowisk.
Odpowiedź: Nie. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści umowy § 7 pkt.2
 
Ad.16.
W treści § 7 ust. 3 Umowy Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury). W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na w/w prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy, a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie, bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych, jak i ustalenie wysokości tych kar może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez Strony umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących naliczeniem kar umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane za nadużycie prawa skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 p. z. p.W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów wzoru umowy poprzez dodanie w jej treści zapisu o konieczności uzgodnienia między stronami umowy potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury)?
Odpowiedź: Nie. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści umowy § 7 pkt.2
 
Ad. 17.
W § 8 ust. 1 Umowy Zamawiający wprowadził sformułowanie: „Wykonawca nie może bez zbywać, ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy ”. Postanowienie to narusza zasadę równowagi kontraktowej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro, bowiem Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może dokonywać cesji – co jest sprzeczne z powszechnie przyjętą praktyką rynkową, stosownie do której Wykonawcy mogą przekazywać przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez zgody dłużnika, to analogiczne postanowienia powinny być zastrzeżone na rzecz Wykonawcy.
Prosimy, zatem o odpowiedź:
Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie § 8 ust. 1 Umowy?
W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgadza się na uzupełnienie § 8 ust. 1 Umowy postanowieniem: „Powyższy zakaz nie obejmuje jednakże wymagalnych wierzytelności pieniężnych, przeterminowanych o nie mniej niż 60 dni.”?
Odpowiedź: Nie. Nie.
 
Ad.18.
Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na modyfikację § 11 ust. 2  Umowy polegającą na zmianie dotychczasowego jego brzmienia na: „W sprawach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), Regulamin i cennik Wykonawcy ze zmianami wynikającymi z Umowy.”
Odpowiedź: Nie
 
Ad.19.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy w sprawie zamówienia załącznika w postaci regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wykonawcy ? Obowiązek doręczenia Abonentowi /Zamawiającemu takiego regulaminu został nałożony na wykonawcę jako operatora wynika z przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne.
 
Odpowiedź: Nie
 
 
Ad.20.
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby usługi niewymienione w treści SIWZ i oferty Wykonawcy były taryfikowane zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych przedstawionym przez Wykonawcę?
 
Odpowiedź: Nie
 
 
Ad.21.
Prosimy o modyfikację zapisów w Par 3 ust 3 Załącznika nr 4 do SIWZ w taki sposób, że dostarczony sprzęt będzie objęty gwarancją producenta, a Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi towaru?
 
Odpowiedź: Nie
 
 
Ad.22.
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 7 ust 1, 3, 5 i 7 Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez zastąpienie słowa "opóźnienie" słowem "zwłoka" - Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Poprośmy o zastąpienie tego słowa słowem „zwłoka".
 
Odpowiedź: Nie
 
 
Ad.23.
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 7 ust 3 Załącznika nr 4 do SIWZ w taki sposób, że zapłata kar umownych będzie dokonywana na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążeniowych i będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wystawienia takiej noty? Potrącanie kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie umożliwia Wykonawcy weryfikacji zasadności ich naliczenia.
 
Odpowiedź: Nie
 
 
Ad.24.
 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisów w Par 7 ust 5 Załącznika nr 4 do SIWZ poprzez zmianę brzmienia zapisu na „Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści, jeżeli Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie Wykonuje zobowiązania wynikające z umowy"?
 
Odpowiedź: Nie
 
 
Ad.25.
 
Czy Zamawiający, w związku z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza uwzględnienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Par 10 Załącznika nr 4 do SIWZ) możliwości zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy? Możliwość taka wydaje się działać na korzyść obu stron - w razie np. obniżenia stawek podatku VAT (lub nawet zwolnienia usług lub dostaw stanowiących przedmiot umowy z opodatkowania podatkiem VAT) w razie braku stosownych postanowień w SIWZ, strony - z przyczyn natury formalnej
- nie będą miały możliwości zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Formalna możliwość zmiany, nie oznaczająca oczywiście automatyzmu czy konieczności aneksowania umowy, wydaje się zatem bezpieczna i korzystna dla Zamawiającego -przede wszystkim uwzględnia zasadę celowego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia powyższych kwestii, prosimy o zamieszczenie w SIWZ następującego postanowienia: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zmiana umowy jest możliwa w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych. Zmiana umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany w przepisach prawa podatkowego."
 
Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5 pkt.11
 
 
Ad.26.
 
Czy Zamawiający może poprawić błędne odwołanie w par 11 ust. 2 projektu umowy -proponujemy zamiast odwołania do ustawy Prawo Budowalne wpisać odwołalnie do Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 
Odpowiedź: Nie.
 
 
Ad.27.
W związku z koniecznością dokonania niezbędnej analizy technicznej, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.
 
Odpowiedź: Termin został wydłużony do 5.10.2012 r.
z up. Burmistrza Miasta                       
/-/ Wacław Zoń                             
Zastępca Burmistrza                         

Limanowa, dnia 02.10.2012r.

 

 

 

 

 

 Numer ogłoszenia: 371644 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360614 - 2012 data 21.09.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012r. godz. 12:30.
- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012r. godz. 12:30.

z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza

Limanowa, dnia 28.09.2012r.

 

 

ZMIANA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), Burmistrz Miasta Limanowa zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób: (SIWZ) na świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu ”Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa”
 
- w Rozdziale 10 ust. 1 SIWZ, w Rozdziale 11 ust. 1 i ust. 2 SIWZ: datę 01.10.2012 r. zmienia się na 05.10.2012 r.

z up. Burmistrza Miasta                        
/-/ Wacław Zoń                               
Zastępca Burmistrza                          

Limanowa, dnia 28.09.2012r.

 

 

Numer ogłoszenia: 361664 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360614 - 2012 data 21.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, fax. 018 3371041.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
  • W ogłoszeniu jest: ... 9/ Aktywacja łączy Internetowych, dokonanie odbioru dostarczonych i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu bezpośrednio u Uczestników projektu i w ICWOW, z udziałem Zamawiającego i Uczestników projektu, sukcesywnie, tak by odbiór ostatnich zestawów został dokonany nie później niż 28.09.2012 r. oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie 5 dni od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. dla 41 lokalizacji - dostępność łączy na poziomie min. 90,0%....
  • W ogłoszeniu powinno być: ... 9/ Aktywacja łączy Internetowych, dokonanie odbioru dostarczonych i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu bezpośrednio u Uczestników projektu i w ICWOW, z udziałem Zamawiającego i Uczestników projektu, sukcesywnie, tak by odbiór ostatnich zestawów został dokonany nie później niż 08.11.2012 r. oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie 5 dni od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. dla 41 lokalizacji - dostępność łączy na poziomie min. 90,0% ....

Z up. Burmistrza Miasta                   
/-/ Wacław Zoń                           
Zastępca Burmistrza                      

Limanowa, dnia 24.09.2012 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
 
  
Limanowa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa
Numer ogłoszenia: 360614 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Limanowa , ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. (0-18) 337-20-54, faks 018 3371041.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.limanowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców miasta Limanowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - wymagania:
1/ Prędkość łącza internetowego: Download - zalecane 4096 kb/s, a nie mniej niż 3072 kb/s, Upload - zalecane 512 kb/s, a nie mniej niż 256 kb/s.
2/ Dostęp do sieci Internet poprzez: a) zastosowanie rozwiązań technologicznych dostępu do Internetu: systemy przesyłu radiowego b) zastosowanie rozwiązań sieciowych według oferowanej technologii.
3/ Infrastruktura niezbędna do wykonania przedmiotowego zamówienia (pozwolenia, opinie branżowe, itp.)
4/ Przyznanie i utrzymywanie stałej lub zmiennej adresacji IP
5/ Zapewnienie transmisji danych bez limitu
6/ Skonfigurowanie urządzeń sieciowych i przeszkolenie w konfiguracji osób wyznaczonych przez Zamawiającego
7/ Zapewnienie interfejsów, kart, przewodów połączeniowych oraz innych niezbędnych urządzeń zapewniających ich podłączenie do zestawów komputerowych i uzyskanie za ich pomocą deklarowanej przepustowości
8/ Świadczenie asysty technicznej przy obsłudze dostępu do sieci Internet polegającej na:
a) podłączaniu urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do Internetu dostarczonych przez Zamawiającego u Uczestników projektu wraz z odpowiednią konfiguracją tych urządzeń wymaganą do uzyskania dostępu do Internetu,
b) weryfikacji awarii zgłoszonej przez Uczestników projektu, na miejscu zgłoszenia lub jeżeli to możliwe przez zdalną konfigurację,
c) diagnozowaniu przyczyny powstania awarii,
d) sprawdzaniu poprawności działania urządzeń sieciowych/komputera w przypadku zgłoszenia uszkodzenia,
e) sprawdzaniu poprawności działania instalacji komputerowej, naprawie gniazda sieci komputerowej oraz naprawie uszkodzonego okablowania, które zostało zainstalowane przez Wykonawcę i na którym Wykonawca świadczy dostęp do Internetu. W przypadku wad fabrycznych lub usterek wynikającej z wad ukrytych dostarczonego sprzętu, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu, naprawę wykonuje Wykonawca w ramach gwarancji.
9/ Aktywacja łączy Internetowych, dokonanie odbioru dostarczonych i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu bezpośrednio u Uczestników projektu i w ICWOW, z udziałem Zamawiającego i Uczestników projektu, sukcesywnie, tak by odbiór ostatnich zestawów został dokonany nie później niż 28.09.2012 r. oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie 5 dni od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. dla 41 lokalizacji - dostępność łączy na poziomie min. 90,0%.
10/ Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu wykonania usługi oraz ustalenie z Uczestnikami projektu terminów dostaw i montażu zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych zestawów, na minimum 5 dni przed datą planowanej dostawy
11/ W przypadku zmiany Uczestników projektu przeniesienie i aktywacja łącza Internetowego na nowy adres wskazany przez Zamawiającego
12/ Umożliwienie Zamawiającemu bieżącego monitorowania jakości otrzymywanej usługi tj. aktualnej prędkości przesyłu danych z i do Internetu
13/ Zapewnienie, aby dostarczony zestaw urządzeń był skonfigurowany w sposób umożliwiający pracę po zaniku zasilania i ponownym jego podłączeniu
14/ Przygotowanie dla Zamawiającego protokołów odbioru urządzeń sieciowych z pokwitowaniami odbioru zainstalowanych urządzeń przez Uczestników projektu wraz z hasłami dostępu do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Protokoły odbioru zostaną sporządzone w terminie pięciu dni od daty aktywowania usługi u wszystkich Uczestników projektu, podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń
15/ Zapewnienie alarmowego kontaktu z serwisem czynnym 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku oraz usuwanie usterek w czasie max. 48 godzin od momentu zgłoszenia
16/ Uwzględnienie w cenie łącza kosztów dzierżawy dostarczonych urządzeń, aktywacji oraz asysty technicznej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4, 32.42.00.00-3, 51.30.00.00-5, 72.71.00.00-0, 72.61.10.00-6, 72.31.80.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia wymienionego w pkt III 4.1
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy:
a) w wyniku innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji umowy
b) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia
c) jeżeli nastąpiła zmiana wymogów /nowe zalecenia ze strony Władzy Wdrażającej
d) Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym nie leży w interesie publicznym, lub stało się to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, czego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy.
e) Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania m.in. zmiana danych adresowych Wykonawcy, jego formy organizacyjnej, osób reprezentujących Wykonawcę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miasto.limanowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30 oraz po złożeniu zamówienia: faks nr 18 337 10 41, e-mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pokój nr 28 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Z up. Burmistrza Miasta                         
/-/ Wacław Zoń                                
Zastępca Burmistrza                           
 Limanowa, 21.09.2012r.
 
 
 
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
 
ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA”
 
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro
 
 
ZATWIERDZAM

Z up. Burmistrza Miasta
/-/ Wacław Zoń
Zastępca Burmistrza
<Podpis pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego>
 
Limanowa, dnia 21.09.2012r.
 
 
 
Nazwa Zamawiającego:               Burmistrz Miasta Limanowa
REGON:                                               000523933                        
NIP:                                                      737-10-04-591
Miejscowość                                    34-600 Limanowa
Adres:                                                  ul. Jana Pawła II9
Strona internetowa:                      www.miasto.limanowa.pl
Godziny urzędowania:                      pon-pt   730 - 1530
Tel.:                                                      18 337 20 54
Fax:                                                      18 337 10 41
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
 
znak postępowania: GK.271.1.22.12
 
 
 
 
SPIS TREŚCI:
Rozdział 1.           Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca,
                                w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział 2.           Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3.           Termin wykonania zamówienia
Rozdział 4.           Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział 5.           Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od wykonawców
Rozdział 6.           Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Rozdział 7.           Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
Rozdział 8.          Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 9.          Termin związania ofertą
Rozdział 10.        Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 11.        Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 12.        Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 13.        Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Rozdział 14.        Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 15.        Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 16.        Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 17.        Inne informacje
Rozdział 18.        Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 19.        Załączniki do SIWZ 
 
                   
Rozdział 1. Zamawiający, tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
 
1.    Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
2.   Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
3.   Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych
- strona internetowa – www.miasto.limanowa.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu dla 40 gospodarstw domowych oraz Informatycznego Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń w ramach realizacji projektu  „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
72 40 00 00 – 4 Usługi internetowe
32 42 00 00 – 3 urządzenia sieciowe,
51 30 00 00 – 5 usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych
72 71 00 00 – 0 usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
72 61 10 00 – 6 usługi w zakresie wsparcia technicznego
72 31 80 00 – 7 usługi przesyłu danych
2. W Załączniku Nr 5 do SIWZ zostały określone lokalizacje gospodarstw domowych (tylko ulice) i Informatycznego Centrum Wspomagania Osób Wykluczonych. Szczegółowy wykaz lokalizacji miejsc realizacji usługi wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy.
3. Opis przedmiotu zamówienia - wymagania:
1/   Prędkość łącza internetowego: Download - zalecane 4096 kb/s, a nie mniej niż 3072 kb/s, Upload – zalecane 512 kb/s, a nie mniej niż 256 kb/s.
2/   Dostęp do sieci Internet poprzez:
a) zastosowanie rozwiązań technologicznych dostępu do Internetu:  systemy przesyłu radiowego
b) zastosowanie rozwiązań sieciowych według oferowanej technologii.
3/   Infrastrukturaniezbędna do wykonania przedmiotowego zamówienia (pozwolenia, opinie branżowe, itp.)
4/   Przyznanie i utrzymywanie stałejlub zmiennej adresacji IP
5/   Zapewnienie transmisji danych bez limitu
6/   Skonfigurowanie urządzeń sieciowych i przeszkolenie w konfiguracji osób wyznaczonych przez Zamawiającego
7/   Zapewnienie interfejsów, kart, przewodów połączeniowych oraz innych niezbędnych urządzeń zapewniających ich podłączenie do zestawów komputerowych i uzyskanie za ich pomocą deklarowanej przepustowości
8/   Świadczenie asysty technicznej przy obsłudze dostępu do sieci Internet polegającej na:
a)   podłączaniu urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi dostępu do Internetu dostarczonych przez Zamawiającego u Uczestników projektu wraz z odpowiednią konfiguracją tych urządzeń wymaganą do uzyskania dostępu do Internetu,
b)   weryfikacji awarii zgłoszonej przez Uczestników projektu, na miejscu zgłoszenia lub jeżeli to możliwe przez zdalną konfigurację,
c)    diagnozowaniu przyczyny powstania awarii,
d)   sprawdzaniu poprawności działania urządzeń sieciowych/komputera w przypadku zgłoszenia uszkodzenia,
e) sprawdzaniu poprawności działania instalacji komputerowej, naprawie gniazda sieci komputerowej oraz naprawie uszkodzonego okablowania, które zostało zainstalowane przez Wykonawcę i na którym Wykonawca świadczy dostęp do Internetu. W przypadku wad fabrycznych lub usterek wynikającej z wad ukrytych dostarczonego sprzętu, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu, naprawę wykonuje Wykonawca w ramach gwarancji.
 9/    Aktywacja łączy Internetowych, dokonanie odbioru dostarczonych i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu bezpośrednio u Uczestników projektu i w ICWOW, z udziałem Zamawiającego i Uczestników projektu, sukcesywnie, tak by odbiór ostatnich zestawów został dokonany nie później niż 08.11.2012 r. oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet przez 24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w okresie 5 dni od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. dla 41 lokalizacji - dostępność łączy na poziomie min. 90,0%.
10/   Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu wykonania usługi oraz ustalenie z Uczestnikami  projektu terminów dostaw i montażu zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru poszczególnych zestawów, na minimum 5 dni przed datą planowanej dostawy
11/   W przypadku zmiany Uczestników projektu przeniesienie i aktywacjałącza Internetowego na nowy adres wskazany przez Zamawiającego
12/   Umożliwienie Zamawiającemu bieżącego monitorowania jakości otrzymywanej usługi tj. aktualnej prędkości przesyłu danych z i do Internetu
13/   Zapewnienie, aby dostarczony zestaw urządzeń był skonfigurowany w sposób umożliwiający pracę po zaniku zasilania i ponownym jego podłączeniu
14/   Przygotowanie dla Zamawiającego protokołów odbioru urządzeń sieciowych z pokwitowaniami odbioru zainstalowanych urządzeń przez Uczestników projektuwraz z hasłami dostępu do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Protokoły odbioru zostaną sporządzone w terminie pięciu dni od daty aktywowania usługi u wszystkich Uczestników projektu, podpisane przez obie Strony bez zastrzeżeń
15/   Zapewnienie alarmowego kontaktu z serwisem czynnym 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku oraz usuwanie usterek w czasie max. 48 godzin od momentu zgłoszenia
16/   Uwzględnienie w cenie łącza kosztów dzierżawy dostarczonych urządzeń, aktywacji oraz asysty technicznej
4.    Wszelkie wskazania w specyfikacji i dokumentacji przetargowej znaków towarowych, patentów, pochodzenie materiałów, produktów, urządzeń itp. należy rozumieć jako przykład modelowy.
        Wykonawca stosując materiały, produkty, urządzenia itp. równoważne (tzn. o parametrach nie gorszych) jest zobowiązany wykazać, że produkty, itd. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu załącza do oferty odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, certyfikaty i/lub inne dokumenty dopuszczające dane produkty itd. do użytkowania, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do podanych przez Zamawiającego.
5.    Informacje dodatkowe:
1)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2)   Środki finansowe na wynagrodzenie zostały zapewnione w budżecie projektu „Internet szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Miasta Limanowa”
3)   Realizacja zamówienia będzie zgodna z ustawą o Ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych
4)   Zamawiający, podmiot kontrolujący zamawiającego oraz inne uprawnione do kontroli podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu mają prawo kontroli oraz wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, do dnia upływu 3 lat od zamknięcia PO IG lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia PO IG albo dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotowego zamówienia do upływu tego terminu.
 
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia i gwarancja
 
1.      Aktywacja łączy Internetowych, dokonanie odbioru dostarczonych i uruchomionych zestawów urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu bezpośrednio u Uczestników projektu do dnia 08.11.2012 r.
2.      Zapewnienie dostępu do sieci Internet w okresie 5 dni od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r.
3.      Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres co najmniej 36 miesięcy.
4.      Opieka serwisowa 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku w okresie realizacji umowy.
5.      Usuwanie usterek w czasie max. 48 godzin od momentu zgłoszenia
5.    Usunięcie awarii urządzeń w czasie dwóch dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.
6.    Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.
                                     
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 
1.    O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1)    Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1  do SIWZ
b)    posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ
c)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ
d)    sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 1  do SIWZ
2)    Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
3.    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 
Rozdział 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
 
1.    Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć:
1)    oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.
2)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
5)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
2.    Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).
4.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.    Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
6.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
7.    Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.    Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
9.    Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817).
 
Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1)    ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2)    zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3)    pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4)    pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie;
5)    jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 
Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
 
1.    W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
- pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1
- faksem nr 18 337 10 41
-    drogą elektroniczną (adresy:    sekretariat@miasto.limanowa.pl, inwestycje@miasto.limanowa.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2.    Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
4.    Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania
5.    SIWZ została opublikowana na stronie: www.miasto.limanowa.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa pok. 31, w godzinach urzędowania Zamawiającego.
6.    Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:
- Bartłomiej Wójcik – w zakresie merytorycznym, tel. 18 337 20 54 wew. 133
- Grażyna Wójcik – w zakresie procedury, tel. 18 337 20 54 wew. 155
 
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium
 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
 
Rozdział 9. Termin związania ofertą
 
1.    Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.    Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
 
Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania ofert
 
1.    Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta), zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Burmistrz Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa
OFERTA NA: Świadczenie usługi dostępu do Internetu
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 01.10.2012r. godz. 13:00
2.    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1)    osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2)    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.
3.    Tajemnica przedsiębiorstwa:
1)    jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
2)    zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
4.    Informacje pozostałe:
1)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
3)    Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.
5.    Zaleca się, aby:
a)    ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b)    każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c)    kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d)    oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 3  do SIWZ).
6.    Zmiana / wycofanie oferty:
a)    zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b)    o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c)    pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d)    do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
7.    Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
 
Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 
1.         Ofertę należy złożyć Zamawiającemu: Burmistrz Miasta Limanowaul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,pokój nr 28, w terminie do dnia 01.10.2012 roku, godz. 12.30
2.         Otwarcie ofert nastąpi Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 19, dnia 01.10.2012 roku, godz. 13.00
3.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4.    Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
5.    Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6.    UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do pok. nr 28 w siedzibie Zamawiającego.
 
Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny
 
1.      Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę brutto za wykonanie całości zamówienia oraz ceny jednostkowe.
2.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zyska także powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług.
4.    Oferowana cena nie może być zmieniona po otwarciu ofert, chyba że zmiana ta wynika z poprawienia przez Zamawiającego omyłek zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
5.    Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC = CN / C OB. ´ 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt
 
Rozdział 14. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
 
Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1.         Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.         Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
3.         Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4.         Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5.         Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6.         Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – świadczenie usługi dostępu do Internetu”.
7.         Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
8.         Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
9.         Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10.     W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokołu odbioru końcowego).
 
Rozdział 16. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ.
Uwaga – w Załączniku Nr 4 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
Rozdział 17. Inne informacje
 
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
 
Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
 
Rozdział 19. Załączniki do SIWZ
 
Załącznik Nr 3    Formularz oferty
Załącznik Nr 4    Istotne postanowienia umowy
 
Tagi